Hakimiyet Milletindir
ATOS İLE AKARYAKIT İhale Tarihi ve Saati : 24.01.2017 11:00

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ATOS İLE AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/578815

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A 34440 Kasımpaşa Beyoğlu/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

0212 313 80 42 - 0212 256 57 99

c) Elektronik Posta Adresi

:

nihalyolcu@sehirhatlari.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

100.000 Litre Dizel Yakıt (Motorin Diğer) Alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenici firma tarafından İdarenin araçlarına takılacak olan "Araç Tanıma Sistemi" ile Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemi (ATOS) bulunan tüm Akaryakıt İstasyonlarından, İdarenin araçlarına ihtiyaç nispetinde 24 saat esasına göre peyder pey alınacaktır ve teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 24 saat içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

24.01.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Enerji Piyasası Kurumundan (EPDK) alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Satış (Bayilik) Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli sureti veya bayii olduğunu kanıtlayan benzeri belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekli; Türkiye sınırları dahilinde kendisine ait veya anlaşması olduğu istasyonlar olduğuna dair belgeleri gösteren İstasyon Bayi Listesini imzalı ve kaşeli olarak teklifi ekinde sunacaktır. (İstekli; Türkiye'de en az 500 adet, İstanbul genelinde ise en az 100 adet akaryakıt istasyonu olan ana dağıtıcı veya ana dağıtıcının bayisi olmak zorundadır.)
İstekli, Avrupa ve Anadolu yakasında en az 1’er adet kendisine ait Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belgeyi teklifi ekinde sunacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, her türlü akaryakıt ürünlerinin satışı, pazarlaması ve dağıtımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Yazı İşleri Birimi - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa- Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.