FATİH İLÇESİ EMİNÖNÜ OTOPARK İSKELE ALANI VE RAGIP GÜMÜŞ PALA İSKELE ALANI KİRAYA VERİLMESİ İhale Tarihi ve Saati : 02.06.2017 09:00

                                                                                                                                                                                                                                 

İHALE İLANI

 

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.   

FATİH İLÇESİ EMİNÖNÜ OTOPARK İSKELE ALANI VE RAGIP GÜMÜŞ PALA İSKELE ALANI KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

İşin Konusu

:

İşletim hakkı İSTANBULŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİCARET A.Ş.’ye ait olan ve detay bilgileri teknik şartnamede yer alan Fatih İlçesi Eminönü Otopark ve Ragıp Gümüş Pala İskele Alanının kent içi deniz toplu taşıma odaklı kullanılmak üzere 1 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

2) İşin Yapılacağı Yer

:

2906 ada 1 parsel - Fatih / Eminönü Otopark İskele Alanı (Toplam 347,27 m2)

371 ada 12 parsel kuzeyi - Fatih / Eminönü Ragıp Gümüş Pala İskele Alanı (Toplam 28,89 m2)

3) Muhammen Bedeli (Yıllık Toplam)

46.616,28 TL + KDV

4) Geçici Teminatı

:

1.398,49 TL

5) İhale Tarihi ve Saati

:

02/06/2017- saat : 09:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Toplantı Salonu/Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No:63/A Kasımpaşa/Beyoğlu-İSTANBUL

7) İhale Usulü

:

Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.        
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa / Beyoğlu - İSTANBUL

Tel: 0212 313 80 00  Fax: 0212 256 57 99

9) Şartname Bedeli

:

50,00 - TL

 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler :

a

Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti

b

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c

Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

d

Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

e

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

f

Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

h

İhaleye konu iskele alanları için yanaşma hakkını veren hatla ilgili UKOME kararlı 5 adet gemi ruhsatı.

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

12) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı istekliler bu ihaleye teklif veremez.

 

                                İLAN OLUNUR.

 

TUTANAK

 

Yukarıda yazılı olan ilan metni 23/05/ 2017 tarihinde Saat 10.00’de Şirketimiz ilan tahtasına asılmıştır.