ÜSKÜDAR İSKELE ALANI, BEŞİKTAŞ İLÇESİ BEBEK VE ARNAVUTKÖY İSKELE ALANLARI İLE ÜSKÜDAR BAĞLAMA İSLELE ALANLARI (2 ADET) KİRAYA VERİLMESİ İhale Tarihi ve Saati : 02.06.2017 14:30

                                                                                                                                                                                                                                 

İHALE İLANI

 

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.   

ÜSKÜDAR İSKELE ALANI, BEŞİKTAŞ İLÇESİ BEBEK VE ARNAVUTKÖY İSKELE ALANLARI İLE ÜSKÜDAR BAĞLAMA İSLELE ALANLARI  (2 ADET)  KİRAYA VERİLECEKTİR.

 

İşin Konusu

:

İşletim hakkı İSTANBULŞEHİR HATLARI TURİZM SAN. VE TİCARET A.Ş.’ye ait olan ve detay bilgileri teknik şartnamede yer alan ÜSKÜDAR İSKELE ALANI, BEŞİKTAŞ İLÇESİ BEBEK VE ARNAVUTKÖY İSKELE ALANLARI İLE ÜSKÜDAR 2 ADET BAĞLAMA İSKELE ALANI kent içi deniz toplu taşıma odaklı kullanılmak üzere 1 yıl süre ile kiraya verilmesi işidir.

2) İşin Yapılacağı Yer

:

Üsküdar 511 ada 1 parsel kuzeydoğusunda tamamı ana arter. - 371,94 m2

Beşiktaş 145 ada1 parsel doğu dolgu alanı. - 27,68 m2

Beşiktaş 93 ada 13 parsel güney dolgu alanı. - 20,33 m2

Üsküdar ilçesi 528 ada 4 parsel kuzeybatı dolgu alanı. - 65,26 m2

Üsküdar ilçesi 528 ada 4 parsel kuzeybatı dolgu alanı. - 240,45 m2 olmak üzere toplam 725,66 m2

3) Muhammen Bedeli (Yıllık Toplam)

78.509,04 TL +KDV

4) Geçici Teminatı

:

2.355,27 TL

5) İhale Tarihi ve Saati

:

02/06/2017 - saat: 14:30

6) İhalenin Yapılacağı Yer

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Toplantı Salonu/Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa / Beyoğlu - İSTANBUL

7) İhale Usulü

:

Açık Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi

:

İstanbul Şehir Hatları Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.        
Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa / Beyoğlu - İSTANBUL

Tel: 0212 313 80 00  Fax: 0212 256 57 99

9) Şartname Bedeli

:

50,00 - TL

 

10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler :

a

Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti

b

Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c

Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

d

Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

e

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat

f

Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g

Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

h

İhaleye konu iskele alanları için yanaşma hakkını veren hatla ilgili UKOME kararlı 20 adet gemi ruhsatı.

11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

12) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı istekliler bu ihaleye teklif veremez.

 

                                İLAN OLUNUR.

 

TUTANAK

 

Yukarıda yazılı olan ilan metni 23/05/ 2017 tarihinde Saat 10.00’de Şirketimiz ilan tahtasına asılmıştır.