KVKK

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş.”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir. İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler. 

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş. tarafından işlenen veri kategorileri aşağıda ilgili kişi grupları ile birlikte belirtilmektedir:

Veri Kategorisi

İlgili Kişi Grupları

Kimlik

Müşteri - Potansiyel Müşteri - Tedarikçi –   Ziyaretçi  -  Üçüncü Kişiler

İletişim

Müşteri - Potansiyel Müşteri - Tedarikçi

Finansal Bilgiler

Müşteri – Tedarikçi

Müşteri İşlem

Müşteri – Potansiyel Müşteri

Pazarlama

Müşteri – Potansiyel Müşteri

Hukuki İşlem

Müşteri – Tedarikçi

Risk Yönetimi

Müşteri – Tedarikçi

İşlem Güvenliği

Ziyaretçi

Fiziksel Mekan Güvenliği

Ziyaretçi

Ceza Mahkumiyeti

Tedarikçi


Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlar doğrultusunda İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (“İBB”) görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek kamu hizmetlerinin ifası ,
İstanbul’da yaşayan ve çeşitli nedenlerle şehrimizde bulunan kişilere sağlıklı hizmet sunabilmek ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların hayat kalitesini ve yaşam standardını arttırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek,
Şirketimiz ve İBB arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi,
Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi,
Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Tedarikçi ve müşterilere karşı sözleşmesel yükümlülüklerimizin ifası,
Kanuni yükümlülüklerimizin ifası,
Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, 
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bina ve tesislerin güvenliğinin sağlanması, 
Halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.

II. Kişisel Verilerin Aktarılması 
 
İşlenen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde:

Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da İBB ve İBB iştirak şirketlerine,
Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak yurtiçindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla İBB, T.C. İçişleri Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında yurtiçindeki denetim firmalarına,
Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurtiçindeki  tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza,
Kurumsal olarak bağlı bulunduğu İBB’ye, İBB İştirak şirketlerine, İSKİ, İETT ve ilçe belediyelerine, 
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçindeki gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına yurtiçinde bulunan serverlara aktarılabilmektedir.

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş. adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, kamera kayıtları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, internet sitemizdeki üye kayıt formları ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK madde 5 ve 6’da öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen hukuki sebeplerden (i) kanunlarda öngörülme, (ii) sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin ifası, (ii) bir hakkın tesisi, kullanılması yahut korunması için veri işlemenin gerekli olması, (iv) veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda  edinilir.  

IV. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini uygun düzeyde koruyabilmek adına gereken tüm makul teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

V. İlgili Kişinin Hakları

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI A.Ş. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler https://www.sehirhatlari.istanbul/Uploads/KVK-Veri-Sorumlusuna-Basvuru-Formu.pdflinkinde yer verilen Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Cadde No: 63a/ Beyoğlu İstanbul adresine yazılı bildirimde bulunarak aşağıda yer alan haklarını kullanabilirler:

Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınır.